Privacyverklaring

Omdat we het belangrijk vinden dat jouw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij gegevens van jou verzamelen, welke gegevens die zijn en hoe we daarmee omgaan.   Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 10 juli 2023. 

Wie verwerken jouw persoonsgegevens? 

Allerzorg Beheer BV (Allerzorg), gevestigd aan de Pompmolenlaan 10A, 3447 GK  Woerden is verantwoordelijk voor:

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website deleukstezorgbaan.nl;
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure.

Allerzorg verwerkt persoonsgegevens van Allerzorg BV, Allerzorg Support BV en Zorgverlening PGZ BV. Daarnaast verwerkt Allerzorg als verwerker persoonsgegevens in opdracht van:

 • September Holding BV gevestigd aan de Pompmolenlaan 10A, 3447 GK  Woerden, verwerkingsverantwoordelijke van de zorgbedrijven BLMDL BV, Compartijn Holding BV en Wonen bij September BV.
 • Orpea Netherlands BV gevestigd aan de Pompmolenlaan 10A, 3447 GK  Woerden, verwerkingsverantwoordelijke van de zorgbedrijven Compleet Mensenwerk BV, Compleet Mensenwerk Wonen BV, CMW Werkt BV en Woonzorgnet BV.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van jou? 

De gegevens die wij via deze website of via een rechtstreekse sollicitatie van jou verzamelen, gebruiken wij om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:  

 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een assessment.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden. Mochten wij dit van plan zijn, dan zullen wij daarvoor eerst jouw toestemming vragen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou? 

Wanneer je via deze website of rechtstreeks solliciteert dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van jou: naam, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), je opleiding en ervaring, je CV, je motivatie en je beschikbaarheid.  

Wanneer we jouw sollicitatie in behandeling nemen dan kunnen wij aanvullend de volgende gegevens verzamelen: 

 • je voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum;
 • je CV;
 • je opleiding en ervaring;
 • je motivatie;
 • je beschikbaarheid;
 • aantekeningen van de sollicitatie;
 • (indien van toepassing) de resultaten van een assessment.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Wij vernietigen jouw gegevens vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je toestemming geeft dan bewaren wij je gegevens tot maximaal één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer je bij een van onze bedrijven in dienst komt dan worden jouw gegevens opgenomen in de personeelsadministratie.  

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door? 

Om jouw gegevens te verwerken schakelen wij derden in zoals de leverancier van deze website en de applicatie waarin jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben afspraken met deze leveranciers gemaakt om bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in verwerkersovereenkomsten. 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens? 

Allerzorg heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Deze maatregelen hebben betrekking op de bescherming van jouw gegevens tegen ongeoorloofde verstrekking of inzage, onbedoelde wijziging of verlies. Hiervoor hanteren wij een informatiebeveiligingsbeleid. 

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens? 

Wanneer je informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld, kunnen wij deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie je bent (identificeren) en je ook daadwerkelijk de persoon bent die je zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via email zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij je de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens;
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht op het overdragen van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd is met de wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw gegevens of jouw bezwaar tegen een verwerking kunt je indienen via privacy@allerzorg.nl of schriftelijk via: 

Allerzorg 
T.a.v. Privacy en gegevensbescherming 
Postbus 2136 
3440 DC  Woerden 

Wanneer je een klacht wilt indienen over de verzameling of verwerking van jouw persoonsgegevens door deleukstezorgbaan.nl, dan kun je deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374 2509 AJ Den Haag of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Hoe zijn wij met persoonsgegevens omgegaan? 

Elk jaar leggen we verantwoording af aan het maatschappelijk verkeer over de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens aan de AVG (en de daaraan verbonden wetgeving) voldoet. In de Verantwoordingsverklaring inzake gegevensbescherming van 2022 kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens zijn omgegaan. 

Heb je vragen of een klacht? 

Wanneer je vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring of over hoe wij met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je contact opnemen met:  

Allerzorg  
Postbus 2136 
3440DC  Woerden 
0348-416834 
privacy@allerzorg.nl  

Functionaris gegevensbescherming 

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van jouw persoonsgegevens van toepassing zijn. Je kunt contact opnemen met onze FG via e-mail of ons algemene telefoonnummer: privacy@allerzorg.nl / 0348-416834.  

Laatste update: 10 juli 2023